sup master logo

Adatkezelés

 1. Az adatkezelés célja néhány mondatban

Üzleti tevékenységünk során kezelünk személyes adatokat. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy az érintettek személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk a személyes adataikat, milyen célból, feltételek mellett és szabályok szerint, mennyi ideig kezeli.

Az adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései alapján alakítottuk ki.

 1. Adatkezelő adatai

Az adatkezelő neve: Kemény Bence E.V.

Az adatkezelő székhelye: 7150 Bonyhád Nádasdi  utca 7.

Az adatkezelő email címe: supmasterhungary@gmail.com

Adószáma: 56544833-1-37

Nyilvántartási szám: 55201335

III. Fogalom meghatározások

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy-közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy.
 2. adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 3. hozzájárulás :az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének a célját meghatározza, az adatkezelésre /beleértve a felhasznált eszközt/ vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatkezelővel végrehajtatja.
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang-. vagy képfelvétel készítése valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl:ujj vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehatásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is- adatok feldolgozását végzi.
 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 16. A kezelt személyes adatok köre

Kezelt személyes adatok:

Adatkezelő az Ön nevét, cégnevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.

Az adatkezelő weboldalán ajánlatot kérő személyektől személyes adatok(név, cégnév, e-mail cím).

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett előzetes hozzájárulása.

Adatkezelés célja és módja: A kezelt adatokat kapcsolatfelvevési, kapcsolattartási, árajánlatküldési, együttműködési, valamint a szerződés teljesítése és a számlázás lebonyolítása érdekében kezeljük.

Adatkezelés időtartama: Az adatok felvételétől az adatok törlésének kéréséig.

Az érintettek jogai:

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől tájékoztatást személyes adatainak a kezeléséről, valamint módosítását és törlését.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatását

 1. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 2. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadása az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. Törvénymelyik rendelkezésén alapul. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-ig értesíti.
 3. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnek rendelkezésre áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 4. A személyes adatot törölni kell, ha:
 • kezelése jogellenes
 • az érintett kéri
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelésének törvényben meghatározott ideje lejárt.
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte
 1. Az adatkezelő törlés helyett az érintett kérelmére zárolhatja a személyes adatot, vagy akkor is zárolja, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetően a törlés sértené az érintett jogos érdekét.
 2. A helyesbítésről, törlésről, zárolásról az adatkezelő értesíti az érintettet és azokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Mellőzheti az értesítést, ha az az érintett jogos érdekét nem sérti.
 3. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az elutasítás ténybeli és jogi indokait írásban közölnie kell az érintettel, valamint tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat és Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 4. Adatvédelmi irányelvek
 5. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatfelvételnek és kezelésnek tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 6. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető.
 7. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez.
 8. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 9. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 10. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 11. Cookie kezelés

Mi az a cookie?

A „cookie”-k (továbbiakban: „cookie”, „süti”) olyan kis betűkből és számokból álló információcsomag, melyet weboldalunk az Ön böngészőjének küld azzal a céllal, hogy megkönnyítse weboldalunk használatát. A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Erről az oldalra való első belépéskor figyelmeztetést kap minden látogató.

Néhány cookie  a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül számítógépén.

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást.

Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző utasításait vagy súgóját.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:

Internet Explorer

Google Chrome

Firefox

VII. Adattovábbítás

Az adatkezelő  jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló, szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak átadni, amely továbbítására őt jogszabály, vagy jogerős kötelezés kötelezi.

VIII. Adatkezelési nyilatkozat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

IX.Jogérvényesítési lehetőségek

Az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

Adatkezelési kérdések az Adatkezelőnél: supmasterhungary@gmail.com